WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI

„Zbyt często za istotę naszego zawodu uważamy autonomię – by nauczać tak, jak potrafimy najlepiej, by wybierać najlepsze, naszym zdaniem, zasoby i metody oraz by jutro wrócić do szkoły i dostać kolejną okazję do zrobienia tego, co robiliśmy już wielokrotnie. … Nasza profesja musi przyjąć nowy sposób myślenia o tym, co oznacza odnoszenie sukcesu w nauczaniu, poprzez współpracę pomagać wszystkim nauczycielom osiągnąć ten sukces i dostrzegać znaczący wpływ tam, gdzie jest on oczywisty.” (John Hattie)

„Wywieranie maksymalnego wpływu na uczenie się uczniów uzależnione jest od tego, czy nauczyciele współpracują ze sobą w ramach małych zespołów prowadzonych przez liderów lub coachów.” (John Hattie)

Współpraca nauczycieli to jeden z najistotniejszych elementów budujących dobrą edukację, jednocześnie też, jeden z najbardziej niedocenianych. Nasz projekt Szkół Uczących Myślenia opiera się na współpracy nauczycieli. Pracę zaczynamy zawsze z Zespołem Wdrożeniowym – grupą nauczycieli, którzy pod opieką Koordynatora i Trenera-Opiekuna Szkoły rozpoczynają pracę z narzędziami myślenia krytycznego, inicjują zmianę roli nauczyciela, stawiają fundamenty pod kulturę myślenia w swojej klasie, szkole.

W Szkołach Uczących Myślenia nauczyciele ze sobą współpracują – wymieniają się swoimi doświadczeniami, refleksjami, wnioskami z przeprowadzonych zajęć, wspierają się w procesie wprowadzania nowych narzędzi. Wspólnie ustalają jakie osiągnięcia są wartościowe, stawiają sobie i uczniom ambitne wymagania. W trosce o uczniów, o siłę swojego na nich oddziaływania, nauczyciele ewaluują swoją pracę, moc wpływu na swoich uczniów i odpowiednio je modyfikują, aby osiągać jak najlepsze efekty. Rozmawiają o metodyce, celach, a nie o uczniach 😉

 

Chcesz sprawdzić efekty współpracy nauczycieli SUM?

Zapraszamy do naszych grup przedmiotowych!

 

#kooperacja#komunikacja#krytycznemyślenie#kreatywność#współpracanauczycieli#siłaoddziaływania #nauczycielmawpływ#myślenieuczniów#widoczneuczeniesię#teamwork#liderzyzmiany#systemowazmiana