Myślenie krytyczne na lekcjach matematyki dla uczniów w szkole podstawowej. Edukacja matematyczna i nowoczesne metody logicznego rozwiązywania działań. 

170,00 

  W cenę wchodzi:

 • Szkolenie przedmiotowe online – 3h
 • Dostęp do platformy z zasobami myślenia krytycznego:
  • 2 webinary przedmiotowe
  • 1 tutorial o rutynie myślenia krytycznego
  • 2 inspiracje (jak scenariusz z przedmiotu)

 

Istnieje możliwość zakupu szkolenia na fakturę. W sprawie zakupu szkolenia na szkołę, skontaktuj się – ilona.rachecka@mysleniekrytyczne.edu.pl

Na stanie

Opis

21 marca 2023, 16:00-19:00 (wtorek) Prowadząca: Anna Bestfal

*Ważna informacja! Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w formie warsztatów online. Nie są to wykłady, czy kursy „do obejrzenia później”. Oznacza to, że obecność na szkoleniu jest bardzo mocno rekomendowana. Nasze szkolenia to przede wszystkim praca warsztatowa, w pokojach (Zoom), gdzie uczestnicy wspólnie dochodzą do wniosków, refleksji, nowej wiedzy, wzajemnej inspiracji – nie da się tego osiągnąć oglądając tylko nagranie. Nagranie stanowi wartość dla osób uczestniczących w warsztacie – jako przypomnienie, utrwalenia umiejętności nabytych na szkoleniu.

DLA KOGO? Dla nauczycieli matematyki w szkołach podstawowych, którzy chcą coś zmienić w swojej pracy CELE: Zaprezentowanie postaw i rutyn myślenia krytycznego na lekcjach matematyki w szkole podstawowej, tak aby nauczyciel mógł je wykorzystać na swoich lekcjach, potrafił uruchomić myślenie matematyczne u uczniów oraz towarzyszyć im w drodze do samorozwoju KORZYŚCI
 • Nauczyciel pozna postawy myślenia krytycznego oraz wybrane rutyny
 • Pozna przykłady zastosowania tych rutyn na konkretnych lekcjach matematyki
 • Będzie potrafił wykorzystać poznane rutyny na swoich lekcjach, tak aby zachęcić uczniów do myślenia i pozwolić im samodzielnie rozwiązywać problemy matematyczne
Masz pytania? Napisz do nas! katarzyna.winiarek@instytutkrytycznegomyslenia.pl

Myślenie krytyczne w matematyce. Jak można je wykorzystać? 

Myślenie krytyczne to zdolność do analizowania, oceniania, poszukiwania nowych informacji i rozwiązywania problemów w sposób przemyślany i refleksyjny. W dzisiejszym świecie, pełnym nieustannych zmian, umiejętność krytycznego myślenia jest niezbędna dla sukcesu zawodowego i osobistego. A jak to wygląda w kwestii wykorzystywania tej zdolności w matematyce. Jak posługiwać się krytycznym myśleniem? Czy może być ono przydatne, gdy uczeń chce rozwiązać zadanie? Czy matematyka i myślenie krytyczne zestawiają się razem idealnie? 

Korzyści z myślenia krytycznego w nauce matematyki

W matematyce, myślenie krytyczne jest szczególnie istotne, ponieważ pozwala uczniom na:

 1. Zrozumienie i przekazywanie skomplikowanych koncepcji matematycznych
 2. Rozwiązywanie problemów matematycznych w sposób efektywny i kreatywny
 3. Wykorzystywanie matematyki w codziennym życiu
 4. Rozwijanie umiejętności współpracy i komunikacji
 5. Budowanie pewności siebie i motywacji do dalszej nauki

Korzyści z myślenia krytycznego w nauce matematyki są liczne i warto je omówić, szczególnie w kontekście wykorzystania równań, planowania prawidłowej odpowiedzi czy zaangażowania uczniów w proces nauczania.

Równania i wskazania

Myślenie krytyczne umożliwia uczniom lepsze zrozumienie i rozwiązanie równań matematycznych. Uczą się oni analizować wskazania oraz sytuacje, które pojawiają się w zadaniach, co prowadzi do lepszego zrozumienia zasad i mechanizmów rządzących matematyką.

Planowanie prawidłowej odpowiedzi

Dzięki umiejętnościom krytycznego myślenia uczniowie potrafią lepiej planować swoje działania, co przejawia się w umiejętności znajdowania prawidłowych odpowiedzi na zadania matematyczne. Potrafią oni lepiej ocenić poszczególne etapy rozwiązania, co prowadzi do efektywniejszego wykorzystania czasu i zasobów.

Zaangażowanie uczniów

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia sprzyja większemu zaangażowaniu uczniów w proces nauczania matematyki. Wprowadzenie różnorodnych

Matematyka jako narzędzie do kształtowania umiejętności krytycznego myślenia

Matematyka jest doskonałym narzędziem do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia, ponieważ ćwiczenia matematyczne wymagają od uczniów logicznego rozumowania, analizy danych i sytuacji, a także formułowania i weryfikowania hipotez. Przygotowując się do lekcji, dokonując obliczeń z danego działu, wykonując opracowania konkretnych zadań egzaminacyjnych, taki krytyczny tok myślowy, może okazać się kluczowy. 

Jak rozwijać treści matematyczne w klasach 1-8, wprowadzając podstawy myślenia krytycznego?

W nauczaniu matematyki na etapie szkoły podstawowej, wprowadzenie podstaw myślenia krytycznego może znacznie ułatwić uczniom zrozumienie i przyswojenie wiedzy matematycznej.

Jak wprowadzać myślenie krytyczne na różnych etapach nauczania?

 1. Klasy 1-3: Wprowadzenie prostych ćwiczeń, które rozwijają umiejętność analizowania informacji oraz rozwiązywania problemów. Przykłady: łamigłówki, zagadki matematyczne, zadania związane z liczeniem.
 2. Klasy 4-6: Wprowadzenie bardziej zaawansowanych zadań, które wymagają od uczniów korzystania z różnych strategii rozwiązywania problemów, a także refleksji nad własnym myśleniem. Przykłady: zadania tekstowe, badania matematyczne, eksperymenty związane z rachunkiem prawdopodobieństwa.
 3. Klasy 7-8: Stawianie większego nacisku na zrozumienie i stosowanie pojęć matematycznych w praktyce, a także na rozwijanie umiejętności współpracy, krytycznego oceniania i komunikacji. Przykłady: projekty matematyczne, debaty matematyczne, analiza danych i statystyk.

Techniki nauczania wspierające rozwój umiejętności krytycznego myślenia

 1. Metoda dyskusji: Nauczyciel prowadzi rozmowę z uczniami na temat danego zagadnienia matematycznego, zachęcając ich do analizy, oceny i wyrażania własnych opinii.
 2. Nauczanie oparte na problemach: Uczniowie uczą się rozwiązywać realistyczne problemy matematyczne, wymagające zastosowania różnych strategii oraz współpracy z innymi uczniami.
 3. Ocenianie formatywne: Nauczyciel ocenia postępy uczniów w trakcie nauki, dostarczając informacji zwrotnej i sugerując, jak mogą oni poprawić swoje umiejętności krytycznego myślenia.

Jak znaleźć najlepszy sposób na nauczanie matematyki w myśl nowoczesnej edukacji XXI wieku? 

Nowoczesna edukacja XXI wieku stawia na rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, które są kluczowe dla przyszłego sukcesu zawodowego i życiowego uczniów. Oto kilka podejść do nauczania matematyki, które wpisują się w tę koncepcję:

Nauczanie oparte na badaniach

Wprowadzenie do procesu nauczania elementów nauki opartej na badaniach pozwala uczniom na poszerzenie swojej wiedzy matematycznej oraz na lepsze zrozumienie, jak matematyka może być stosowana w praktyce. Nauczyciele mogą zachęcać uczniów do poszukiwania informacji i analizy danych, co prowadzi do rozwijania umiejętności krytycznego myślenia.

 Personalizacja procesu nauczania

Dostosowanie procesu nauczania do indywidualnych potrzeb i zdolności uczniów jest kluczowe dla skutecznego kształcenia matematycznego. Nauczyciele mogą stosować różne metody nauczania i materiały dydaktyczne, aby pomóc uczniom osiągnąć sukces i rozwijać umiejętności krytycznego myślenia.

Wykorzystanie technologii w nauczaniu matematyki

Technologia może znacznie ułatwić proces nauczania matematyki i rozwijania umiejętności krytycznego myślenia. Nauczyciele mogą wykorzystywać różne narzędzia, takie jak aplikacje edukacyjne, gry matematyczne, symulacje czy platformy e-learningowe, aby uatrakcyjnić lekcje i dostosować je do potrzeb uczniów.

Grupowe podejście do rozwiązywania problemów

Praca w grupie jest ważnym elementem rozwijania umiejętności krytycznego myślenia. Nauczyciele mogą organizować lekcje, w trakcie których uczniowie wspólnie rozwiązują problemy matematyczne, dzielą się swoimi pomysłami, dyskutują i uczy się od siebie nawzajem.

Podsumowanie

Myślenie krytyczne jest niezbędną umiejętnością, którą należy rozwijać już od najmłodszych lat. W nauczaniu matematyki na etapie szkoły podstawowej, wprowadzenie podstaw myślenia krytycznego może znacznie ułatwić uczniom zrozumienie i przyswojenie wiedzy matematycznej. Nauczyciele powinni stosować różnorodne metody nauczania, które wspierają rozwój umiejętności krytycznego myślenia, takie jak nauka oparta na badaniach, personalizacja procesu nauczania, wykorzystanie technologii czy grupowe rozwiązywanie problemów. Wszystkie one mogą się sprawdzać, pokazując, iż TOC dla edukacji odgrywać może niezwykle ważną rolę. Dzięki krytycznemu myśleniu można przeprowadzić lekcje matematyki w zupełnie inny sposób, tak, aby uczniowie jak najbardziej poszczególne działy potrafili zrozumieć i pojąć. 

FAQ

 1. Jak myślenie krytyczne pomaga w nauce matematyki? Myślenie krytyczne pomaga uczniom w analizowaniu informacji, ocenie sytuacji, formułowaniu hipotez i rozwiązywaniu problemów. W matematyce te umiejętności są niezbędne do zrozumienia i przyswojenia wiedzy oraz do efektywnego rozwiązywania zadań matematycznych.
 2. Czy wprowadzenie myślenia krytycznego w nauczaniu matematyki jest trudne dla uczniów? Wprowadzenie myślenia krytycznego na różnych etapach nauczania matematyki może być wyzwaniem, ale jeśli nauczyciele będą stosować odpowiednie metody i techniki, uczniowie mogą osiągnąć sukces i rozwijać umiejętności krytycznego myślenia.

 3. Jakie technologie można wykorzystać w nauczaniu matematyki? W nauczaniu matematyki można wykorzystać różne technologie, takie jak aplikacje edukacyjne, gry matematyczne, symulacje, platformy e-learningowe czy narzędzia do analizy danych i statystyk.

 4. Czy praca w grupie jest ważna dla rozwijania umiejętności krytycznego myślenia? Tak, praca w grupie jest ważnym elementem rozwijania umiejętności krytycznego myślenia, ponieważ uczniowie uczą się dzięki niej współpracy, dzielenia się pomysłami, dyskusji oraz uczenia się od siebie nawzajem.

 5. Jak nauczyciele mogą ocenić postępy uczniów w zakresie krytycznego myślenia? Nauczyciele mogą stosować ocenianie formatywne, czyli ocenianie postępów uczniów w trakcie nauki. Dzięki temu nauczyciele mogą dostarczać uczniom informacji zwrotnej oraz sugerować, jak mogą oni poprawić swoje umiejętności krytycznego myślenia.