...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Nasi Trenerzy

Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która obecnie certyfikuje Trenerów Myślenia Krytycznego. Aby zostać Certyfikowanym Trenerem Myślenia Krytycznego INSTYTUTU KRYTYCZNEGO MYŚLENIA trzeba:

  • Wziąć udział w szkoleniu z myślenia krytycznego – 16 godz. w każdym roku
  • Wziąć udział w szkoleniu z umiejętności trenerskich – 16 godz. w każdym roku
  • Brać udział w spotkaniach metodycznych – 1 raz na kwartał, na zamkniętej grupie FB
  • Brać udział w spotkaniach superwizyjnych – obowiązkowe dla szkolących trenerów
  • Podpisać umowę licencyjną – każda umowa zawierana jest na 1 rok

Tylko takie warunki dają gwarancję najwyższej jakości w obszarze myślenia krytycznego (rozwoju kompetencji 4K) oraz jakości prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jak zweryfikować czy trener, który zgłosił się do Ciebie z propozycją szkolenia jest naszym Certyfikowanym Trenerem? Zobacz na mapkę poniżej – tu zawsze znajdziesz aktualną listę naszych Trenerów.

Na rynku jest coraz więcej „trenerów myślenia krytycznego” i mogą oni nawet powoływać się na nasz Instytut – że to u nas ukończyli swoje szkolenia. Mogło tak być, ponieważ w naszych szkoleniach trenerskich wzięło już udział ponad 200 osób. Ale najczęściej było to udział tylko w pojedynczych szkoleniach, bez dalszego rozwoju wspomnianego powyżej.

Najlepszym sposobem weryfikacji trenera jest sprawdzenie takiej osoby na naszej mapie lub poprosić o przedstawienie certyfikatu ukończenia szkolenia trenerskiego.
UWAGA! Nasze certyfikaty mają tylko 1 rok ważności (Prosimy o zwrócenie uwagi na datę jego wystawienia.)

Grupa naszych Certyfikowanych Trenerów Myślenia Krytycznego to przede wszystkim praktycy myślenia krytycznego – najczęściej nauczycieli przedmiotowi, którzy pracują z narzędziami MK na swoich przedmiotach. Są to pasjonaci rozwijania kompetencji 4K(Krytycznego Myślenia, Kooperacji, Komunikacji, Kreatywności), maniacy stwarzania warunków do uczenia się i angażowania uczniów w proces widocznego myślenia i uczenia się. Wyjątkowość Naszej Społeczności polega przede wszystkim na dzieleniu się doświadczeniem, praktyką, refleksjami, na wspólnym budowaniu mądrości, na nieustającym rozwoju w obszarze kompetencji 4K.

Jak upewnić się, że otrzymam najwyższą jakość gwarantowaną przez Instytut Krytycznego Myślenia?

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.