...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad oraz celu przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z naszego Serwisu oraz świadczenia przez nas usług.
o Korzystając z Serwisu https://instytutkrytycznegomyslenia.pl , akceptujecie Państwo fakt, że gromadzimy oraz wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

2. DEFINICJE
– użyte w dokumencie pojęcia oznaczają:

  • 2.1. Administrator – Instytut Krytycznego Myślenia Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
  • 2.2. Dane osobowe –wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  • 2.3. Profilowanie – dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania itp.;
  • 2.4. Przetwarzanie -oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  • 2.5.Polityka – niniejsza Polityka prywatności;
  • 2.6.RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • 2.7. Serwis – serwis internetowy, który Administrator prowadzi pod adresem https://myslenie-krytyczne.edu.pl;
  • 2.8. Użytkownik – każda osoba fizyczna która odwiedza Serwis lub korzysta z usług lub funkcjonalności Serwisu.

3. DANE ADMINSTRATORA
Administratorem Państwa danych jest Instytut Krytycznego Myślenia Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nałkowskiej 5b/3 Gdańsk 80 – 226, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000907134, posiadającą NIP: 9571134543, kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł.
4. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe, które przetwarzamy, były zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dostęp do danych mają osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Stosujemy certyfikat SSL na stronie Serwisu, na którym podawane są dane osobowe Użytkowników. Dostęp do Konta Serwisu możliwy jest po podaniu loginu i hasła. Regularnie monitorujemy skuteczność i prawidłowość zastosowanych zabezpieczeń.
5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu zbieramy dane w takim zakresie jaki jest niezbędny do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, zbieramy ponadto informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Celem skorzystania z funkcjonalności lub usług oferowanych w Serwisie, mogą Państwo zostać poproszeni o podanie danych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres poczty e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach, odmowa ich udzielenia może skutkować brakiem możliwości dostępu do niektórych usług i funkcjonalności Serwisu.
Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o Państwa zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach naszego jako Administratora, prawnie uzasadnionego interesu.

6. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
• KORZYSTANIE Z SERWISU
Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób, które korzystają z Serwisu (dotyczy to też adresów IP, innych identyfikatorów a także informacji, które gromadzone są za pośrednictwem plików cookies tudzież innych zbliżonych technologii), nawet jeżeli nie zarejestrowały się w celu posiadania konta w Serwisie. Dane te przetwarzamy w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO) aby poznać Państwa preferencje, co umożliwi nam poprawę funkcjonalności Serwisu i świadczonych usług. Dane te przetwarzamy również w celu świadczenia usług drogą elektroniczną ,udostępniając Państwu treści i materiały gromadzone w Serwisie, w celu obsługi zakupów dot. usług i treści dokonanych przez Państwa z pominięciem rejestracji, w celu obsługi reklamacji (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te przetwarzamy również w celu w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO).
• REJESTRACJA W SERWISIE
W celu dokonania rejestracji i założenia konta w Serwisie, konieczne będzie podanie nam takich danych jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres poczty e-mail – przy czym odmowa udostępniania nam danych, skutkować będzie brakiem możliwości rejestracji i założenia konta w serwisie. Dane te przetwarzamy w celu realizacji i świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie, aktualizacją konta Użytkownika, zamieszczaniem przypomnień o kursach, webinariach itp. (wówczas podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO) aby móc poznać Państwa preferencje, aktywność w Serwisie, sposób korzystania z konta co z kolei, umożliwi nam poprawę funkcjonalności Serwisu i świadczonych usług. Dane te przetwarzamy również w celu świadczenia usług drogą elektroniczną udostępniając Państwu treści i materiały gromadzone w Serwisie, w celu obsługi zakupów dot. usług i treści dokonanych przez Państwa, w celu obsługi reklamacji (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te przetwarzamy również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (wówczas podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO).
• SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
W celu realizacji zamówień, związanych z dokonaniem zakupu kursu, biletów wstępu na organizowane szkolenia oraz zakupu innych oferowanych w ramach Serwisu usług, konieczne będzie podanie danych osobowych. Ich podanie jest konieczne w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego realizacji. Dane te przetwarzamy zatem w celu realizacji złożonego zamówienia (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (wówczas podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celach analitycznych i statystycznych – w celu ustalenia preferencji zakupowych Użytkowników (wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• FORMULARZ KONTAKTOWY
Na stronie Serwisu zamieszczono elektroniczny formularz kontaktowy, aby umożliwić Użytkownikom Serwisu kontakt z Administratorem. Podanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania ze wskazanej funkcjonalności jest konieczne w celu skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia mu odpowiedzi na zadane pytania. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia mu informacji zwrotnej na przedstawione przez niego zagadnienia (wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• NEWSLETTER
Na stronach Serwisu, mogą Państwo, zapisać się do newslettera zawierającego informację handlową dotyczącą w szczególności usług świadczonych przez nas, w tym aktualnej Oferty Kursów i Materiałów edukacyjnych oraz zmian w Serwisie. W tym celu konieczne jest podanie nam Państwa danych takich jak adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera (wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
• CHAT
Na stronach serwisu dostępna jest usługa chat, która umożliwia Państwu porozumiewanie się z nami w czasie rzeczywistym. Zakres danych jakie nam Państwo wówczas udostępnią zależy od Państwa oraz zakresu zagadnienia, z jakim się Państwo do nas zwracają za pośrednictwem chatu. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz udzielenia mu informacji zwrotnej na przedstawione zagadnienia (wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku danych dodatkowych – podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
• PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE
Przetwarzamy Państwa dane osobowe również, gdy odwiedzają Państwo nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest jego uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na promowaniu własnej marki).
• CELE MARKETINGOWE
1. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach marketingowych, aby móc promować nasze usługi. Aby móc dostosować ofertę do Państwa zainteresowań i preferencji dokonujemy czynności profilowania, jednak nie ma to wpływu Państwa prawa i swobodę decyzji (wówczas przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dodatkowo, o ile wyrażą Państwo odrębną zgodę na komunikację handlową drogą elektroniczną lub telefoniczną, będziemy wykorzystywać Państwa adres e-mail oraz numer telefonu w celu komunikowania oferty handlowej naszych usług.
2. Aby maksymalnie zoptymalizować Serwis, jego przejrzystość i łatwość w zakresie wyszukiwania interesujących Państwa usług i funkcjonalności, korzystamy z narzędzi do automatyzacji marketingu.
3. Zaznaczamy też, że automatyczne przetwarzanie, które stosujemy, nie wpływa istotnie na Państwa sytuację, nie wywołuje skutków prawnych, nie ma wpływu na automatycznie podejmowane decyzje.


7. PLIKI COOKIES

1. W naszym Serwisie korzystamy z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to nic innego jak dane informatyczne, które zawierają takie informacje jak: adres IP Użytkownika, nazwa strony internetowej z której pochodzą, zapisy parametrów i statystyk, unikalny numer, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Pliki te przeznaczone są do sprawnego korzystania ze stron internetowych Serwisu i przechowywane są w związku z tym na urządzeniu końcowym Użytkownika. Zamieszcza je tam oraz uzyskuje do nich dostęp – Administrator Serwisu.

3. Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
• zoptymalizowania zawartości strony Serwisu poprzez dopasowanie jej treści do indywidualnych potrzeb Użytkownika, w tym także do rozpoznania urządzenia Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę Serwisu;
• przygotowywania statystyk, dzięki którym możliwe jest poznanie sposobu korzystania ze strony Serwisu i dostosowanie jej zawartości do preferencji Użytkownika oraz do oceny popularności strony;
• możliwości logowania do Serwisu i utrzymania sesji po zalogowaniu, na każdej kolejnej podstronie.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
• „sesyjne” (session cookies) – są to pliki tymczasowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania, wyłączenia oprogramowania;
• „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach konkretnych cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Mogą Państwo nie akceptować plików cookies – pliki te można usunąć z przeglądarki internetowej albo ustawić ich automatyczne blokowanie. Opcje te dostępne są po dokonaniu zmiany ustawień w przeglądarce. Należy jednakże pamiętać, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych uzależniony jest od świadczonej usługi oraz celu przetwarzania danych. Jednak co do zasady dane przetwarzamy na czas świadczenia usługi, realizacji zamówienia, do czasu wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych. Okres przetwarzania danych może zostać jednak wydłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, ustalenia, obrony przed jakimikolwiek roszczeniami – zaś po upływie tego czasu – dane przetwarzane są w takim okresie w jakim wymagane jest to przez przepisy prawa.

9. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane mogą być ujawnianie podmiotom zewnętrznym takim jak dostawcy zajmujący się obsługą systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi prawne, audytowe, konsultingowe, kurierom, agencjom marketingowym, dostawcom usług w chmurze, dostawcom usług hostingu, usług analitycznych i statystycznych. Dane mogą być również przekazane podmiotom, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo – Państwa dane mogą być udostępniane przedsiębiorcom, którzy współpracują z nami w zakresie organizacji wydarzeń edukacyjnych (jak konferencje czy webinary).

10. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Jako Użytkownikom, przysługują Państwu, następujące prawa:
– prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych,
– prawo do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
– prawo do przenoszenia danych osobowych,
– prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Stosowanie przez nas narzędzi wspierających, może spowodować, że Państwa dane osobowe zostaną przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (głównie do USA). Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych przez Użytkownika danych osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie klauzul ochrony danych, spełniających wymogi RODO.

12. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e -mail maciej.winiarek@mysleniekrytyczne.edu.pl lub adres korespondencyjny Gdańsk 80-286, Nałkowskiej 5b/3.

13. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Gdy zajdzie konieczność aktualizacji informacji zawartych w naszej Polityce prywatności lub też, gdy konieczne będzie dostosowanie jej do nowych przepisów obowiązującego prawa, niniejszy dokument może ulec zmianie. Zawsze na końcu dokumentu widoczna jest data ostatniej aktualizacji. Żeby mogli Państwo mieć bieżące informacje co do sposobu przetwarzania Państwa danych, zalecamy regularne zapoznawanie się z zapisami naszej Polityki prywatności.
Wersja z dnia 10 sierpnia 2021

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.