...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

9 kluczowych różnic między faktem a opinią

W tym artykule znajdą Państwo wyszczególnionych 9 największych różnic.

Polecam spróbować zrobić to na lekcji z własnymi uczniami – najpierw ich praca, aby stworzyli taki ranking wg posiadanej przez nich wiedzy. A potem przedstawienie tego zestawienia – jest duża szansa, że po tak przeprowadzonej lekcji na długo zapamiętają te różnice i co ważniejsze, będą potrafili je wyłapać w sytuacji, gdy ktoś będzie próbował manipulacji na nich.

Różnica między faktem a opinią z następujących powodów:

  • Fakt ten jest opisany jako stwierdzenie, które można zweryfikować lub udowodnić, że jest prawdziwe. Opinia jest wyrazem osądu lub przekonania o czymś.
  • Fakt opiera się na obserwacji lub badaniach, podczas gdy opinia opiera się na założeniu.
  • Fakt jest obiektywną rzeczywistością, podczas gdy opinia jest subiektywnym stwierdzeniem.
  • Fakty można zweryfikować za pomocą dowodów lub statystyk. Przeciwnie, opinia nie jest poparta żadnymi dowodami.
  • Fakty wyjaśniają, co się naprawdę wydarzyło. W przeciwieństwie do opinii, reprezentuje to postrzeganie czegoś.
  • Jedną ważną cechą tego faktu jest to, że jest uniwersalny i nie różni się w zależności od osoby. Przeciwnie, każda istota ludzka ma inne zdanie na dany temat, a zatem różni się w zależności od osoby.
  • Fakty są przedstawiane bezstronnymi słowami, jednak opinia wyrażana jest stronniczymi słowami.
  • Fakty mogą zmienić zdanie każdego, ale odwrotnie nie jest możliwe.
  • Fakty są prawdziwą informacją, dlatego nie można ich kwestionować ani dyskutować, ale jeśli mówimy o opiniach, można je omawiać.

Opracowanie własne na postawie:
https://keydifferences.com/difference-between-fact-and-opinion.html

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.