...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

7 cech mistrza myślenia krytycznego

7 NAJCZĘSTSZYCH CECH WYSOKIEJ SKUTECZNOŚCI OSÓB MYŚLĄCYCH KRYTYCZNYCH

Od dłuższego czasu mówiliśmy o tym, jak ważne są umiejętności krytycznego myślenia, na których mogą się opierać dzisiejsi uczniowie (i wszyscy). Każdy wychowawca wie, jak ważne jest kultywowanie ich w naszych klasach, a nawet przez całe życie. Ale jak wygląda idealny krytyczny myśliciel? Jakie są najważniejsze cechy decydujące o skuteczności krytycznych myślicieli?:

Pytania te dotyczą tego, jakie cechy uniwersalne dzielą skuteczni krytyczni myśliciele w każdych okolicznościach. Poniżej znajdziecie nasze podsumowanie:

1. CIEKAWOŚĆ

Skuteczni krytyczni myśliciele są z natury ciekawi szerokiego zakresu tematów i ogólnie mają szerokie zainteresowania. Mają tendencję do zdrowej dociekliwości na temat świata i ludzi. Zrozumienie i docenienie różnorodności kultur, przekonań i poglądów, które obejmują ludzkość, są jedną z cech wielkiego krytycznego myśliciela. Jest to również część tego, co czyni je uczniami przez całe życie. Praktycznie wszystkie dzieci idące do szkoły mają naturalną ciekawość, są potencjalnym mistrzami w myśleniu krytycznym. Jednak szkoła, system, dość szybko pozbawia ich tej ciekawości – zadaniem więc nauczycieli jest utrzymać tę ciekawość przez wszystkie klasy szkoły.

Skuteczni krytyczni myśliciele są z natury ciekawi szerokiego zakresu tematów i ogólnie mają szerokie zainteresowania.

2. WSPÓŁCZUCIE

Kiedy staramy się obdarować naszych uczniów tymi niezbędnymi umiejętnościami, nie możemy zapominać, że obejmują one zarówno emocjonalne, jak i intelektualne.  Skuteczni krytyczni myśliciele działają tak samo sercem, jak i umysłem.

Każdy z nas ma własną historię, która czyni nas tym, kim jesteśmy, a także osobiste próby i wyzwania, które nas ukształtowały. Krytyczni myśliciele zdają sobie z tego sprawę i życzliwie celebrują wyjątkowość u wszystkich i są gotowi pomóc nam zobaczyć to, co najlepsze w nas samych i innych. Cechuje ich uważność, empatia, brak osądu drugiego człowieka.

3. ŚWIADOMOŚĆ

Możliwości zastosowania umiejętności krytycznego myślenia są wokół nas w każdej chwili.  Skuteczni krytyczni myśliciele są przyzwyczajeni do tego i zawsze są wyczuleni na szanse zastosowania swoich najlepszych nawyków myślenia w każdej sytuacji.  Chęć krytycznego myślenia nawet o najprostszych kwestiach i zadaniach wskazuje na chęć konstruktywnych, efektywnych rezultatów.

Skuteczni krytyczni myśliciele też nie biorą niczego za wartość nominalną. Nigdy nie przestają zadawać pytań i lubią odkrywać wszystkie strony problemu oraz głębsze fakty ukryte we wszystkich pokładach danych. Skuteczny myśliciel „nie wyłącza” swojego krytycznego myślenia, co nie oznacza, że nie popełnia błędów. Jest ich świadomy, otwarty na nie i na konstruktywną krytykę swoich działań. Wie, że takie podejście jest cały czas rozwijające.

W związku z tym ci, którzy myślą krytycznie, są również instynktownymi osobami, które rozwiązują problemy. Jest to prawdopodobnie najważniejsza umiejętność, na której możemy pomóc rozwinąć naszym uczniom.

4. DECYZYJNOŚĆ

Wiele sytuacji wymagających krytycznego myślenia wymaga także szybkiego i zdecydowanego działania. Kiedy myślimy krytycznie, oceniamy nasze opcje i wyobrażamy sobie rezultaty w tej chwili z szybkością i jasnością, a także jesteśmy w stanie odłożyć na bok strach przy podejmowaniu decyzji. W gruncie rzeczy krytyczni myśliciele lubią posuwać się naprzód, zamiast cofać się lub zwlekać, ponieważ rozwijają się z postępem.

Ponadto często trzeba dokonywać wyborów, nawet jeśli nie mamy wszystkich informacji potrzebnych do ich pewności. Stając przed jakimkolwiek wyzwaniem, często ktoś musi przejąć inicjatywę i podejmować trudne decyzje, przed którymi inni się unikają. Skuteczni krytyczni myśliciele zdają sobie sprawę, że najczęściej konieczne jest podjęcie inicjatywy i podjęcie decyzji, nawet jeśli okaże się ona niewłaściwa. Dla nich lepiej nie podejmować żadnej decyzji.

„Myślenie krytyczne to wiedza, kiedy przestać działać i zacząć myśleć, ale również wiedza, kiedy trzeba przestać myśleć a czas zacząć działać”

5. UCZCIWOŚĆ

Uczciwość jest ważna pod każdym względem, ale jest szczególnie ważna dla krytycznego myślenia. Moralna uczciwość, etyczne rozważanie i działanie oraz globalne praktyki obywatelskie są cechami skutecznych krytycznych myślicieli. Nic dziwnego, że uczciwość leży u podstaw wszystkich tych rzeczy. Widzimy w takich ludziach silne pragnienie harmonii i spełnienia na świecie, a częścią tego osiągnięcia jest dążenie do uczciwości we wszystkich przedsięwzięciach i relacjach.

Praktyka uczciwości w krytycznym myśleniu rozciąga się także na to, jak ktoś patrzy w siebie, aby objąć to, co w nim znajduje. Uwzględnia procesy zarządzania emocjami, kontrolowania naszych impulsów i rozpoznawania wszelkich prób oszukiwania samego siebie. Krytyczni myśliciele są równie świadomi i akceptujący. Aby to wszystko mogło zaistnieć, to kluczową postawą jest POKORA.

6. OTWARTOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ

Gotowość i elastyczność obejmują szereg kluczowych kwestii dla krytycznego myśliciela. Obejmują one między innymi:

  • uczyć się na własnych błędach i niedociągnięciach
  • zakwestionować status quo, gdy zajdzie taka potrzeba
  • otwarcie przyjmują inne opinie i poglądy, które podważają ich własne
  • ponownie przeanalizować i zrewidować swoje opinie w świetle nowych dowodów
  • słuchaj aktywnie, zamiast po prostu czekać na swoją kolej, aby porozmawiać
  • stale doskonalić, uczyć się i przodować

7. KREATYWNOŚĆ

Nie ma wątpliwości, że skuteczni krytyczni myśliciele są również w dużej mierze kreatywnymi myślicielami. Kreatywność bezsprzecznie zdefiniowała się jako niezbędna umiejętność w dzisiejszym, współpracującym ze sobą świecie. Krytyczne myślenie w biznesie, marketingu i profesjonalnych sojuszach zależy w dużej mierze od zdolności do kreatywności. Kiedy firmy stają się kreatywne dzięki produktom i sposobom ich reklamowania, rozwijają się na rynku globalnym.

Lenny faces are short character strings that describe emotions and make your text stand out.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.