...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

10. Ciekawość myślenia uczniów

Ciekawość myślenia uczniów

To główna cecha charakteryzująca nauczyciela ze Szkoły Uczącej Myślenia. Nauczyciel ten bezustannie poszukuje możliwości do tworzenia warunków sprzyjających myśleniu i uczeniu się swoich uczniów. Z ogromnym zaciekawieniem podchodzi do kolejnej lekcji, wypatrując w niej  możliwości posłuchania swoich uczniów.

Włączamy myślenie!

#culturesofthinking #pzharvard #SUM #uczymymyślenia #visiblethinking #visiblelearning #widocznemyślenie #widoczneuczeniesię #krytycznemyślenie

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.